جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
معرفی رویداد

 مختصری راجع به آزمون وکسلر (نسخه چهارم)

در تدوين آزمون های نسخه چهارم مقياس های هوشی وکسلر ٬ استفاده های فزاينده ای از نسخه سوم به عمل آمد ولی سه آزمون از سيزده آزمون حذف و برخی از سوال هايی که در ده آزمون باقيمانده بودند٬ بازنگری شدند. در نهايت٬ پس از حذف سه آزمون از نسخه سوم٬ ده آزمون باقيمانده و با تلاش های فنی٬ تجارب بالينی و راهکارهای سنجش استثنايی بالينی٬ پنج آزمون به عنوان آزمون های جديد در نسخه چهارم مقياس های هوشی وکسلر کودکان٬ تدوين گرديد.

آزمون های مفاهيم تصوير٬ توالی عدد – حرف٬ استدلال ماتريس٬ حذف کردن و استدلال کلمه در نسخه چهارم٬ به عنوان آزمون های جديد مقياس های هوشی وکسلر کودکان مطرح می شوند که در نسخه سوم مقياس های هوشی وکسلر کودکان٬ گنجانده نشده بودند. علاوه بر تدوين پنج آزمون جديد٬ تغيير ات قابل توجهی در آزمون های اصلی يا هسته و آزمون های جانشين به وجود آمد.

با اجرا و نمره گذاری آزمون های اصلی٬ تنها هوشبهر کل و با نمره توانايی ذهنی عمومی حاصل می شود٬ در حاليکه که بااستفاده از آزمون های تکميلی می توان اطلاعات بالينی تکميلی را در راستای غربالگری٬ تشخيص و شناسايی کسب کرد. همچنين در نسخه جدید، تغيير جزئی در نامگذاری عوامل چهارگانه هوش انجام گرفته است؛ بدين ترتيب که محور ترکيبی ( «سازمان بندی ادراکی» به «استدلال ادراکی») و ("عدم حواسپرتی" به "حافظه فعال") تغيير نام يافته است.

با استفاده از تحليل های روان سنجی و تحليل های نقادانه متخصصان در حيطه سنجش استثنايی – بالينی٬ چهار نمره ترکيبی٬ که تحت عنوان مقياس مطرح می شوند٬ از هوشبهر های چهارگانه به دست آمده اند که با تاکيد بر آزمون های سازنده ٬ به شرح زير مطرح می شوند:

1- فهم کلامی: شباهت ها (اصلی)٬ واژگان (اصلی)٬ فهميدن (اصلی)٬ اطلاعات (جانشين)٬ استدلال کلمه (جانشين).

2- استدلال ادراکی: طراحی با مکعب (اصلی)٬ مفاهيم تصوير (اصلی)٬ استدلال ماتريس (اصلی)٬ تکميل تصوير (جانسين).

3- ­حافظه فعال: ظرفيت عدد (اصلی)٬ توالی عدد – حرف (اصلی)٬ محاسبات (جانشين).

4- ­سرعت پردازش: رمزگذاری (اصلی)٬ نماديابی (اصلی)٬ حذف کردن (جانشين).

استفاده از آزمون های اصلی٬ به عنوان رکن اصلی در روش اجرای استاندارد شناخته می شود و تنها مواقعی آزمون های اصلی اجرا نمی شوند که نواقص حسی يا محدوديت های جسمانی مشاهده شود.

 

اهداف کارگاه :

• تشریح تفاوت های نسخه چهارم و تکمیلی با نسخ قبلی

• تشریح نحوه اجرای آزمون وکسلر (نسخه چهارم)

• بررسی نحوه سنجش هوش عمومی، اختلالات یادگیری و نقص توجه-بیش فعالی

 

مخاطبین کارگاه:

  • فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی
  • دانشجویان کارشناسی ارشد کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی 

امتیازات:

  • ارائه 5 امتیاز بازآموزی از انجمن علمی علوم اعصاب ایران
  • ارائه گواهی شرکت در کارگاه به شرکت کنندگان

مدرسان
جمعه 23 تیر ماه 1396 — روز اول:
09:30 — 08:30
معرفی تست وکسلر نسخه چهار
30:10 — 09:30
بررسی تفاوت های تست وکسلر نسخه چهار با نسخه های پیشین
00:11— 30:10
استراحت و پذیرایی
12:30— 00:11
بررسی آزمونهای مختلف تست وکسلر و روش اجرای آنها 
13:30— 12:30
استراحت و ناهار 
00:15— 13:3۰
آموزش نحوه نمره گذاری آزمون 
15:30— 00:15
استراحت و پذیرایی 
00:17— 15:30
آموزش نحوه تفسیر آزمون 

در این رویداد شرکت کنید اگر:

- در یک کلینیک روانشناسی مشغول به فعالیتید و به صورت دوره ای از مراجعان خود تست وکسلر را می گیرید.

- در تفسیر آزمون وکسلر ۴ و تکمیلی به مشکلاتی بر می خورید.

- دانشجوی رشته های روانشناسی یا کاردرمانی هستید و لازم است کار با وکسلر ۴ و تکمیلی را فرا بگیرید. 

کارگاه عملی اجرا ،تفسیر ونمره گذاری نسخه چهارم و تکمیلی وکسلر کودکان

در ابتدای کارگاه، دکتر بیات مقدمه ای راجع به تست وکسلر 4 و تکمیلی و تفاوت های آن با نسخه 3 ارائه دادند و موارد افزوده شده به این تست را بر شمردند. 

در ادامه، ابتدا روش اجرای تست به شرکت کنندگان آموزش داده شد و پس از آن، شرکت کنندگان به صورت عملی با اجرای تست آشنا شده و یک بار نسبت به اجرای آن اقدام نمودند. 

پس از آن، دکتر بیات مقدماتی راجع به نحوه تفسیر تست ارائه نمودند و در ادامه، نحوه تفسیر تست و خروجی های حاصله را بررسی نمودند. 

در پایان کارگاه، به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اهدا گردید. 

 

محل برگزاری:

تهران- خیابان آیت الله کاشانی- خیابان بهنام- روبروی بوستان تربیت- کلینیک تخصصی توانبخشی آرمان شایان

مشاهده بر روی نقشه