جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
وبلاگ
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۸ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی توجه توسط دکتر علیزاده می پردازد.
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ۲۰ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی توجه توسط دکتر علیزاده می پردازد.
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۳۰ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه توانبخشی توجه توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۷۲ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر فائزه دهقان
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی حافظه توسط دکتر دهقان می پردازد.
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ ۳۴ خانواده و علوم اعصاب
🖋تهیه و تنظیم: دکتر فائزه دهقان -مهسا خیرالله زاده 
پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ ۶۹ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر فائزه دهقان
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی توجه توسط دکتر دهقان می پردازد.