جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
توانبخشی
پنج شنبه ۲۵ آیان ۱۳۹۶ ۱۴ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
در این پاورپوینت راهکارهایی در مورد چگونگی ایجاد تعادل در کودکان دچار به اختلال یادگیری ارائه می شود.
سه شنبه ۲۳ آیان ۱۳۹۶ ۲۷ توانبخشی
نویسنده: باربارا ویلسون
این کتاب به بررسی توانبخشی توجه و نظریه یکپارچگی می پردازد
سه شنبه ۱۶ آیان ۱۳۹۶ ۹۷ توانبخشی
نویسنده: Mark D’Esposito
این کتاب به بررسی و معرفی پایه های نرولوژیک علوم شناختی می پردازد
چهارشنبه ۱۰ آیان ۱۳۹۶ ۱۶۲ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این پاورپوینت در کارگاه تخصصی مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر پیشیاره ارائه شده است.
سه شنبه ۹ آیان ۱۳۹۶ ۳۱ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی شناختی در اختلالات یادگیری توسط دکتر علیزاده می پردازد.
سه شنبه ۹ آیان ۱۳۹۶ ۲۷ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی شناختی در اختلالات یادگیری توسط دکتر علیزاده می پردازد.
دوشنبه ۸ آیان ۱۳۹۶ ۳۵ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر هاشم فرهنگ دوست
این ارائه توسط دکتر هاشم فرهنگ دوست در کارگاه توانبخشی عملکردهای اجرایی تدریس شده است.
چهارشنبه ۳ آیان ۱۳۹۶ ۱۶۲ توانبخشی
نویسنده: سم گلدشتاین و همکاران
این کتاب در کارگاه توانبخشی عملکرد اجرایی توسط دکتر فرهنگ دوست ارائه شده است.
چهارشنبه ۳ آیان ۱۳۹۶ ۷۸ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر هاشم فرهنگ دوست
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی عملکرد اجرایی توسط دکتر فرهنگ دوست می پردازد.