جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
توانبخشی
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ ۲۰۰ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر میثم محمدی
این فایل توسط دکتر محمدی در کارگاه معاینات عصبی در توانبخشی کودکان ارائه شده است.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۹۶ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر میثم محمدی
این پاورپوینت در کارگاه معاینات عصبی در توانبخشی کودکان توسط دکتر میثم محمدی ارائه شده است.
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ۱۹۳ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر میثم محمدی
این فایل متنی توسط دکتر میثم محمدی در کارگاه آگاهی، توجه، عصب شناسی و توانبخشی ارائه شده است.
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۱۵ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر هاشم فرهنگ دوست
این پاورپوینت در کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی در اختلالات یادگیری توسط دکتر فرهنگ دوست ارائه شده است.
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ۱۹۳ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر میثم محمدی
این فایل متنی توسط دکتر میثم محمدی در کارگاه آگاهی، توجه، عصب شناسی و توانبخشی ارائه شده است.
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۵۴ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر میثم محمدی
این پاورپوینت در کارگاه تخصصی آگاهی، توجه، عصب شناسی و توانبخشی توسط دکتر میثم محمدی ارائه شده است.
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ ۵۰۰ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر میثم محمدی
این پاورپوینت در کارگاه تخصصی آگاهی، توجه، عصب شناسی و توانبخشی توسط دکتر میثم محمدی ارائه شده است.
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ ۲۴۶ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه تخصصی توانبخشی توجه توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ ۲۴۸ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر هاشم فرهنگ دوست
این پاورپوینت که توسط دکتر فرهنگ دوست در کارگاه توانبخشی عملکرد اجرایی ارائه شده است به بررسی نحوه یادگیری زبان و روانشناسی زبان در کودکان می پردازد.