جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
توانبخشی
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۸ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی توجه توسط دکتر علیزاده می پردازد.
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ۲۰ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی توجه توسط دکتر علیزاده می پردازد.
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۳۰ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه توانبخشی توجه توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۷۱ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر فائزه دهقان
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی حافظه توسط دکتر دهقان می پردازد.
پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ ۶۹ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر فائزه دهقان
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی توجه توسط دکتر دهقان می پردازد.
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰۶ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر فائزه دهقان
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه توانبخشی توجه توسط دکتر دهقان می پردازد.
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲۰ توانبخشی
تهیه و تنظیم: دکتر فائزه دهقان
در این ویدئو به بررسی یک نمونه موردی درباره اعصاب مغزی چشم می پردازیم. مشاهده این ویدئو را به افرادی که در کارگاه ادراک دیداری و شناخت شرکت کرده اند توصیه می کنیم.
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱۱ توانبخشی
تهیه و تنظیم: دکتر فائزه دهقان
در این ویدئو به بررسی یک نمونه نوعی در زمینه کم کاری ماهیچه های چشم که منجر به دوگانگی دید می شود می پردازیم.
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱۳ توانبخشی
تهیه و تنظیم: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت به بررسی روابط ذهن و مغز و ارتباط آنها با ادراک دیداری می پردازد. اگر در کارگاه ادراک دیداری و شناخت ثبت نام کرده اید، توصیه می کنیم قبل از شرکت در این کارگاه، این فایل را مطالعه کنید.