جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
کاردرمانی
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۷ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه شده است. 
چهارشنبه ۲۴ آیان ۱۳۹۶ ۶۱ کاردرمانی
نویسنده: دیوید گری
این مقاله توسط دکتر فرهنگ دوست در کارگاه توانبخشی اختلال یادگیری ارائه شده است
یکشنبه ۲۱ آیان ۱۳۹۶ ۲۳۲ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه شده است. 
چهارشنبه ۱۷ آیان ۱۳۹۶ ۲۴ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه شده است. 
دوشنبه ۱۵ آیان ۱۳۹۶ ۷۳ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر پیشیاره ارائه شده است.
دوشنبه ۱۵ آیان ۱۳۹۶ ۱۱۰ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر پیشیاره می پردازد.
جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ ۲۰۰ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر فائزه دهقان
مشاهده این ارائه به افرادی که در کارگاه های بینایی دکتر علیزاده و دکتر دهقان شرکت کرده اند توصیه می شود.
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ ۱۷۷ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه ادراک دیداری و شناخت توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۴۶ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه ادراک دیداری و شناخت توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.