جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
فلج مغزی
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۳۳ فلج مغزی
تهیه، تدوین و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ویدئوها در کارگاه ارزیابی و بررسی اختلالات راه رفتن در کودکان مبتلا به فلج مغزی توسط دکتر محمد خیاط زاده ارائه شده است.
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۸۴ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این پاورپوینت در کارگاه تخصصی ارزیابی و توانبخشی مشکلات راه رفتن در کودکان مبتلا به فلج مغزی توسط دکتر خیاط زاده ارائه شده است.
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۹۱ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ارائه توسط دکتر خیاط زاده در کارگاه رویکرد جدید بوبات در توانبخشی کودکان مبتلا به فلج مغزی ارائه گردیده است.
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۸۳ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ارائه توسط دکتر خیاط زاده در کارگاه رویکرد جدید بوبات در توانبخشی کودکان مبتلا به فلج مغزی ارائه گردیده است.
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۱۷ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ارائه توسط دکتر خیاط زاده در کارگاه رویکرد جدید بوبات در توانبخشی کودکان مبتلا به فلج مغزی ارائه گردیده است.
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ ۲۵۹ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ویدئو در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است و مشاهده آن را به شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنیم.
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۸۱ فلج مغزی
این ویدئو در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است و مشاهده آن را به شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنیم.
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۸۷ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این مقاله توسط دکتر خیاط زاده در اولین کارگاه فلج مغزی ارائه شده است.
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۷۱ فلج مغزی
تهیه و تنظیم: دکتر محمد خیاط زاده
مطالعه این کتاب را به افرادی که در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده شرکت کرده اند توصیه می کنیم.