جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
فلج مغزی
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ ۴۶ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ویدئو در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است و مشاهده آن را به شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنیم.
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۴۲ فلج مغزی
این ویدئو در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است و مشاهده آن را به شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنیم.
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۳۶ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این مقاله توسط دکتر خیاط زاده در اولین کارگاه فلج مغزی ارائه شده است.
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۲۶ فلج مغزی
تهیه و تنظیم: دکتر محمد خیاط زاده
مطالعه این کتاب را به افرادی که در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده شرکت کرده اند توصیه می کنیم.
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ۷۶ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
در این ویدئو که توسط مرکز توانبخشی فلج مغزی تهیه شده است، نحوه تعامل با کودکان دارای فلج مغزی جهت ایستادن و بهبود حرکت تشریح شده است.
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ۴۰ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ویدئو در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است و مشاهده آن را به شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنیم.
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷۶ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این پاورپوینت به بررسی رویکردهای باتم آپ در فلج مغزی می پردازد و در ادامه، روش های مورد کاربرد را بررسی می کند. مطالعه این پاورپوینت را به شرکت کنندگان در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده توصیه می کنیم.
پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۳۱ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این پاورپوینت در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است.
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ۸۳ فلج مغزی
تهیه و تنظیم: دکتر محمد خیاط زاده
مطالعه این پاورپوینت را به شرکت کنندگان در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده توصیه می کنیم.