جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
فلج مغزی
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۵۹ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ارائه توسط دکتر خیاط زاده در کارگاه رویکرد جدید بوبات در توانبخشی کودکان مبتلا به فلج مغزی ارائه گردیده است.
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۴۹ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ارائه توسط دکتر خیاط زاده در کارگاه رویکرد جدید بوبات در توانبخشی کودکان مبتلا به فلج مغزی ارائه گردیده است.
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۷۸ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ارائه توسط دکتر خیاط زاده در کارگاه رویکرد جدید بوبات در توانبخشی کودکان مبتلا به فلج مغزی ارائه گردیده است.
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ ۷۶ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ویدئو در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است و مشاهده آن را به شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنیم.
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۵۹ فلج مغزی
این ویدئو در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است و مشاهده آن را به شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنیم.
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۶۶ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این مقاله توسط دکتر خیاط زاده در اولین کارگاه فلج مغزی ارائه شده است.
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۵۰ فلج مغزی
تهیه و تنظیم: دکتر محمد خیاط زاده
مطالعه این کتاب را به افرادی که در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده شرکت کرده اند توصیه می کنیم.
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱۱ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
در این ویدئو که توسط مرکز توانبخشی فلج مغزی تهیه شده است، نحوه تعامل با کودکان دارای فلج مغزی جهت ایستادن و بهبود حرکت تشریح شده است.
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ۵۱ فلج مغزی
تهیه و ارائه: دکتر محمد خیاط زاده
این ویدئو در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است و مشاهده آن را به شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنیم.