جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷
کاردرمانی
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۷۵۲ کاردرمانی
با رایزنی های انجام شده با انجمن علمی کاردرمانی، در تلاشیم برای کارگاه تخصصی ادراک دیداری و شناخت امتیاز بازآموزی اخذ گردد.
دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ۲۸۴ کاردرمانی
روز گذشته فروردین موفق شد با همکاری انجمن علمی کاردرمانی ایران نسبت به اخذ امتیاز بازآموزی کارگاه تخصصی توانبخشی دیداری عصبی اقدام کند.