جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷
ثبت نام در کارگاه تخصصی تقلید و آپراکسی : سرنخ هایی برای مداخلات مبتنی بر شواهد