جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
ثبت نام در کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان با فلج مغزی